email : scene_r[at]yahoo.com Y!M ID : scene_r

 

Friday, April 18, 2008

Cukai Ke Atas Khamar (Arak) dan Khinzir (Babi)

Menjawab persoalan ini, saya nukilkan dari kitab Ahkam Az-Zimmiyyin wal Musta’manin fi Daril Islam karangan Dr Abdul Karim Zaidan cetakan Mu’assasah Ar-Risalah pada muka surat 155 dan 156

Menurut pendapat Hanafiah pada zahir Riwayat,diwajibkan cukai perniagaan ke atas arak ( tetapi) tidak diwajibkan cukai ke atas khinzir,(manakala) menurut (Imam) Abi Yusuf diwajibkan juga cukai terhadap khinzir.

Manakala (menurut) pendapat (Imam) Zafar,telah berlaku pertentangan yang disebutkan daripada beliau di dalam kitab-kitab mazhab Hanafiah.Maka di dalam kitab Syarah As-Siru Al-Kabir :

Berkata (Imam) Zafar Rahimahullah Ta’ala “ Tidak dikenakan cukai arak dan (juga) tidak dikenakan cukai khinzir ”.Manakala di Dalam kitab Al-Hidayah : Berkata (Imam) Zafar Rahimahullah ta’ala : Dikenakan cukai kedua-duanya (arak dan khinzir) untuk menyamakan kedua-duanya pada (pentakrifan arak dan khamar itu sebagai ) harta.

(*scene-r : Berlaku pertembungan perkataan Imam Zafar di dalam kitab-kitab mazhab Hanafiah sama ada dikenakan cukai ataupun tidak dikenakan cukai ke atas arak dan khinzir.Didalam kitab Syarah As-Siru Al-Kabir dinaqalkan bahawa Imam Zafar mengatakan: tidak dikenakan cukai arak dan babi manakala di dalam kitab Al-Hidayah pula menaqalkan bahawa Imam Zafar mengatakan: dikenakan cukai kedua-duanya)

Dan yang rajih menurutku (Dr.Abdul Karim Zaidan) perkataan (di dalam) kitab Al-Hidayah.Manakala apa yang terdapat di dalam kitab Syarah As-Siru Al-Kabir itu berkemungkinan tersalah cetak dengan penambahan kalimah ( لا) (tidak) pada kedua-dua tempat.Dan aku (Dr.Abdul Karim Zaidan) merajihkan ini (Kitab Al-Hidayah) kerana mengambil perkataan (Imam) Zafar : “Untuk menyamakan kedua-duanya pada (pentakrifan arak dan khamar itu sebagai ) harta di sisi mereka (Hanafiah) ” .Aku (Dr.Karim Zaidan) telah merujuk di dalam nuskhah yang lain daripada kitab Al-Hidayah (dari sudut adakah ada di sana) kesalahan dan percetakan (kemudian aku dapati) kesemuanya menyebutkan : Berkata (Imam) Zafar Rahimahullah ta’ala : Dikenakan cukai kedua-duanya (arak dan khinzir) untuk menyamakan kedua-duanya pada (pentakrifan arak dan khamar itu sebagai) harta menurut mereka (Hanafiah).

Dan Hujjah (Imam) Zafar (yang mengatakan) pada wajib dikenakan cukai perniagaan ke atas arak dan khinzir ialah : Kedua-duanya itu merupakan harta Mutaqawwim pada hak ahli zimmah,oleh yang demikian akan dikenakan dhaman ke atas muslim yang merosakkannya.

(*scene-r : Sebentar tadi kita telah mengetahui bahawa pendapat Imam Zafar menyamakan arak dan khinzir pada pentakrifan arak dan khinzir itu di sebut sebagai harta yang mutaqawwim pada hak ahli zimmah.Sebentar lagi kita akan melihat pula pendapat Zahir Hanafiah yang tidak menyamakan atau kata lain membezakan antara arak dan khinzir itu daripada pentakrifan harta)

Dan wajah (gambaran) zahir riwayat (menurut pendapat Hanafiah) iaitu perbezaan antara arak dan khinzir seperti berikut :

PERTAMA : Apa yang diriwayatkan daripada (Saidina) Umar bin Al-Khattab r.a telah menghimpunkan Amil-amilnya pada Al-Musim (pengumpulan harta ).Berkata (Saidina) Umar r.a kepada mereka (amil-amilnya) : Apa yang kamu ambil daripada ahli zimmi daripada apa yang berlalu ke atas kamu daripada arak? (Apa yang kamu ambil daripada orang kafir zimmi daripada penghasilan perniagaan atau penjualan arak mereka?)

Mereka menjawab : Setengah daripada satu persepuluh ( 5% ) daripada nilainya (sebagai cukainya)

(Kemudian Saidina) Umar r.a berkata : Berikan tauliah untuk menjualnya dan ambil setengah daripada satu bersepuluh ( 5 % ) daripada nilainya (sebagai cukainya).

KEDUA : Sesunguhnya arak itu lebih hampir daripada (pentakrifan) harta (berbanding) daripada khinzir (bukan harta)kerana ia (arak) itu bagi kami merupakan harta pada permulaannya ketika diperah dan akan menjadi harta semula pada akhirnya (iaitu) selepas (arak itu) berubah (menjadi cuka).Manakala khinzir (pula) menurut kami bukanlah (ditakrifkan sebagai) harta pada permulaannya dan tidak pula akan berubah menjadi harta pada penghujungnya.

KETIGA : Sesungguhnya arak itu dari kategori Al-Amthal,mengambil nilai pada apa (benda) yang mempunyai contoh daripada sejenisnya, tidak akan berdiri menggantikan tempatnya (maka nilai itu tidak berdiri di atas benda itu),maka mengambil qimah (nilai) arak tidak disamakan dengan mengambil arak.Manakala khinzir pula dari kategori Al-Qiyam,dan qimah(nilai) pada benda yang tiada contoh sebandaingnya akan berdiri di atas tempat itu,maka mengambil qimah (nilai khinzir samalah) seperti mengambilnya (zat khinzir).Dan ini tidak dibolehkan untuk orang muslim.

(*scene-r : Arak termasuk daripada kategori Al-Amthal iaitu ada benda lain sejenisnya atau pun sebanding dengannya seperti anggur atau perahan anggur .Berbeza dengan khinzir yang termasuk daripada kategori Al-Qiyam iaitu tiada yang sejenis atau yang sebanding dengannya yang boleh menggantikan tempatnya maka mengambil nilai khinzir sama dengan mengambil khinzir)

KEEMPAT : Sesungguhnya hak pengambilan untuk daulah dengan sebab pemeliharaan (penjagaan),dan bagi muslim itu penjagaan arak pada keseluruhannya, oleh yang demikian sekiranya (seorang muslim itu) mewarisi arak maka orang muslim itu perlu menjaga arak tersebut daripada orang lain untuk membiarkannya berubah (menjadi cuka).Maka bagi orang muslim itu wilayah (boleh melantik orang lain untuk) penjagaan arak selain daripada dirinya.Berbeza dengan khinzir,tidak boleh bagi seorang muslim memelihara (menjaga) khinzir,sehingga sekiranya (seorang muallaf) yang masuk Islam memiliki banyak khinzir,maka ketika itu dia (muallaf) tidak boleh memeliharanya bahkan dia perlu meninggalkannya,(dia) tidak boleh wilayah (melantik orang lain untuk ) penjagaan khinzir selain daripada dirinya.(muallaf tersebut tidak boleh memelihara khinzir dan tidak boleh melantik orang lain untuk memelihara khinzir)

(*scene-r : kita telah sebutkan sebentar tadi hujjah-hujjah daripada zahir riwayat Hanafiah yang membezakan antara arak dan khinzir dari pentakrifan harta.Sebentar lagi Dr.Abdul Karim Zaidan akan membahas semula hujjah-hujjah yang di sebutkan tadi)

Sebenarnya hujjah-hujjah ini tidak terselamat daripada pertentangan.(I’tiradh)

Apa yang diriwayatkan oleh Saidina Umar r.a (pada hujjah pertama) itu bukanlah menunjukkan (bahawa) tidak wajib cukai perniaagaan ke atas khinzir dengan hujjah tidak disebutkan kecuali arak.

([scene-r] : Di dalam hujjah pertama tadi hanya menyebutkan arak tetapi tidak disebutkan khinzir.Oleh yang demikian bukan bermakna tidak diwajibkan cukai perniagaan khinzir kerana tidak disebutkan khinzir di dalam riwayat tersebut)

Kerana tidak menyebutkan sesuatu bukan dalil yang menunjukkan melarang sesuatu.

Manakala perkataan yang mengatakan bahawa arak itu lebih dekat dengan pentakrifan harta berbanding khinzir (hujjah ke dua) tidak memberi kesan pada (penyelesaian) masalah kerana arak bukanlah dikategorikan sebagai harta yang Mutaqawwim pada hak muslim begitu juga dengan khinzir.

Dan mereka katakan sekiranya pengambilan – ataupun mengambil cukai – dengan sebab pemeliharaan, Seorang muslim baginya menjaga arak dengan keseluruhannya berbeza dengan khinzir,dan (untuk)menolak pendapat ini bahawa khinzir itu selagi ia merupakan harta yang mutaqawwim pada hak zimmi (samalah) seperti kambing (yang merupakan harta mutaqawwim) pada hak kita,sebagaimana pendapat Hanafiah,maka semestinya memasukkan pada pemeliharaan ,seperti (sebagai contoh) memasukkan arak pada pemeliharaannya dengan mengiktibarkannya sebagai harta yang mutaqawwim bagi (hak) zimmi.

Oleh yang demikian rajih menurutku (Dr.Abdul Karim Zaidan) adalah pendapat (Imam) Abi Yusuf dan (Imam) Zafar.(mengenakan cukai pada ke dua-dua perniagaan arak dan khinzir)

Manakala menurut Hanabilah dan Syafieah : Tidak dikenakan cukai arak dan khinzir, juga tidak dikenakan nilai kedua-duanya kerana kedua-duanya itu (arak dan khinzir)bukanlah (dikategorikan sebagai) harta pada asalnya –Sesungguhnya (cukai) hanya di ambil daripada harta yang Mutaqawwim.

Rumusan :

Pendapat Hanafiah : Dikenakan cukai pada arak sahaja dan tidak dikenakan pada khinzir

Mankala pendapat Imam Abi Yusuf dan Imam Zafar daripada ulama Hanafiah berpendapat : Dikenakan cukai pada arak dan khinzir.

Pendapat Hanabilah dan Syafieah : Tidak dikenakan cukai arak dan khinzir.

[scene-r ] :Bagi menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan harta yang mutaqawwim Dr.Abdul Karim Zaidan meletakkan nota kaki di dalam kitab yang sama pada muka surat 156 sebagaimana berikut :

Harta yang mutaqawwim itu merupakan apa yang terpelihara secara perbuatan (atau praktikal)nya dan boleh dimanfaatkan secara kebiasaan menurut syarak secara diusahakan atau secara ikhtiar (pilihan).

Manakala harta yang bukan mutaqawwim pula iaitu apa yang bukan dimiliki oleh seseorang atau, ia dimiliki secara perbuatan tetapi tidak boleh dimanfaatkan secara kebiasaan yang diterima oleh syarak dan dibolehkan secara diusahakan dan secara pilihan seperti (contoh) arak dan khinzir (merupakan harta yang bukan mutaqawwim) bagi orang muslim.

Manakala arak dan khinzir bagi orang bukan muslim merupakan harta yang mutaqawwim selagi mereka berpegang bahawa sah bermuamalat dan mendapat manfaat dengannya secara kebiasaan,kerana syarak menyuruh kita membiarkan ahli zimmah dengan apa yang mereka anuti (menurut kepercayaan mereka) dan wajib bagi kita memberitahu mereka bahawa arak dan khinzir merupakan harta yang mutaqawwim bagi mereka(tetapi bukan harta yang mutaqawwim bagi kita).(Dr.Abdul Karim Zaidan merujuk dari Kitab Al-Fiqh Al-Islami Ustaznya Muhammad Salam Madkur ms 167)

[scene-r]:Harta Mutaqawwim bagi orang muslim merupakan apa sahaja yang dikira sebagai harta menurut syarak (suci,bermanfaat dsb sama ada diusahakan atau secara ikhtiar).Manakala harta yang bukan mutaqawwim bagi orang muslim adalah sesuatu yang tidak dikira sebagai harta yang boleh dimiliki (seperti khinzir tidak dikira sebagai harta menurut kita) atau ia dimiliki secara perbuatan (seperti contoh anggur boleh dimiliki dan dikategorikan sebagai harta) tetapi tidak boleh dimanfaatkan (seperti sudah diperah menjadi arak).

Manakala harta yang mutaqawwim bagi kafir zimmi merupakan apa sahaja yang menurut kepercayaan mereka dibenarkan bermuamalat dengannya dan menurut mereka harta tersebut adalah bermanfaat.Sekiranya mereka mengatakan bahawa khinzir itu dibenarkan oleh kepercayaan mereka maka khinzir merupakan harta yang mutaqawwim bagi mereka.

Apabila dikategorikan sebagai harta yang mutaqawwim bagi hak kafir zimmi maka kita tidak boleh merosakkannya,jika dilakukan juga akan dikenakan dhaman atau ganti rugi bagi orang yang merosakkannya.

Berbeza jika mereka mengatakan bahawa khinzir itu tidak bermanfaat menurut kepercayaan mereka;maka ketika itu khinzir adalah bukan harta mutaqawwim begitu juga kita boleh contohkan dengan arak pada mengklasifikasikan arak itu sebagai harta yang muatqawwim ataupun bukan.

Segalanya perlu merujuk kepercayaan mereka.Adakah kepercayaan mereka itu membolehkan atau tidak.Jika kepercayaan mereka membolehkan maka harta itu adalah harta mutaqawwim bagi hak mereka.Manakala, jika kepercayaan mereka juga tidak membenarkan maka harta itu bukan dikategorikan sebagai harta mutaqawwim.

Sebagai tambahan telah berkata Khalifah Umar Abdul Aziz :

الخمر لا يعشرها مسلم

Maksudnya : Arak itu tidak dikenakan cukai (ke atas perniagaan) oleh orang Muslim.(Rujuk Al-Mughni li Ibnu Qudamah jilid 13 ms 232 cet.Dar Alam Al-Kutub)

Seterusnya berkata Abu Ubaid : dan Makna perkataan Saidina Umar r.a :

ولُّوهم بيعها ، وخذوا أنتم من الثمن . أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمّة الخمر والخنازير من جزيتهم ، وخَراج أرضِهم بقيمَتِهما ،ثم يتولَّى المسلمون بيعها ، فأنكره عمر ، ثم رخَّصَ لهم أن يأخذوا من أثمانها ، إذا كان أهل الذمّة المتولِّين بيعَها، و روى بإسناده عن سويد بن غفلة ، أن بلالا قال لعمر : إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير فى الخراج . فقال :لا تأخذوها منهم ، ولكن ولُّوهم بيعها ، وخذوا أنتم من الثمن.

Maksudnya: Tauliahkan kepada mereka untuk menjual,dan kamu ambillah daripada cukainya. Sesungguhnya orang-orang muslimin itu mengambil daripada ahli zimmah daripada cukai (yang dikenakan keatas) meraka,dan pengeluaran hasil bumi dengan nilainya.Kemudian orang-orang muslimin mentauliahkan untuk menjualnya,maka Saidina Umar r.a mengingkarinya kemudian merukhsahkan (meringankan atau membolehkan) untuk mereka mengambil nilainya,(dengan syarat) sekiranya ahli zimmi itu ditauliahkan untuk menjualnya.Dan diriwayatkan dengan sanadnya dari Suaid bin Ghaflah r.a, sesungguhnya Saidina Bilal r.a berkata pada Saidina Umar r.a :Sesungguhnya Ummal (amil-amil) kamu mengambil arak dan khinzir sebagai pengeluaran.Maka Saidina Umar r.a berkata : Janganlah kamu mengambil daripada mereka tetapi berikanlah tauliah kepada mereka dan ambillah cukainya. .(Rujuk Al-Mughni li Ibnu Qudamah jilid 13 ms 232/233 cet.Dar Alam Al-Kutub)

Berkata Imam Ibnu Qudamah pada muka surat 233

فصل : ويجوز أخذ ثمن الخمر والخنزير منهم عن جزية رءوسهم ، وخراج أرضهم، احتجاجا بقول عمر هذا : ولأنها من اموالهم التى نقرهم على اقتنائها والتصرف فيها ، فجاز أخذأثمانها منهم كثيابهم.

Maksudnya: Fasal : Dan dibolehkan mengambil nilai (cukai) arak dan khinzir daripada mereka melalui cukai kepala mereka, dan pengeluaran tanaman mereka,berhujjah dengan perkataan daripada Saidina Umar r.a ini : kerana ia merupakan daripada harta mereka yang kita tetapkan ke atas mereka (bahawa harta tersebut) menjadi miliknya dan boleh belanjakan (atau tasaruf jual beli) maka bolehlah mengambil nilainya (cukai) daripada mereka seperti baju-baju mereka (yang boleh dijual belikan).

[scene-r] : Mungkin boleh kita katakan pentauliahan kepada kafir zimmi sekarang ini dengan cara memberi lesen kepada mereka.Bagaimana lesen ini boleh diberikan kepada mereka itu terpulang kepada pemerintah untuk meletakkan syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh kafir zimmi, seperti contoh; Diberikan lesen kepada mereka yang menjual arak dengan syarat tidak boleh secara terbuka dan menetapkan kuantitinya begitu juga dengan ladang khinzir.Kemungkinan boleh di syaratkan untuk penternak khinzir menjaga kebersihan dan tidak membuat pencemaran serta menghadkan kuantiti ternakan atau apa sahaja syarat yang dilihat oleh pemimpin mengikut penilaian dan pertimbangan mereka.Manakala sekiranya ahli zimmi ini gagal memenuhi syarat maka boleh sahaja lesen itu ditarik balik ataupun sekiranya di dapati bahawa arak atau khinzir itu juga bukan harta mutaqawwim bagi ahli zimmi maka ketika itu tidak lagi dibolehkan untuk membiar dan membenarkan mereka menjalankan aktiviti penjualan arak atau khinzir.

Wallahu A’lam

Thursday, April 10, 2008

Pengenalan Asas Konsep Hawalah (الحَوالة)

Pendahuluan :

Hawalah menurut bahasa Arab adalah pemindahan atau perpindahan

Manakala menurut Syarak : Kontrak (akad) yang menyebabkan pemindahan hutang daripada satu tanggungan (pihak) kepada satu tanggungan (pihak ) yang lain.[1]

Dalil pensyariatan hawalah :

عن أبى هريرة رضى الله عنه،أنًّ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم قال:

مَطل الغَنِيّ ظُلمٌ، فإذا أُتبع أحدُكم على مليءٍ فليتْبَع [2]

Maksudnya : Dari Abi Hurairah r.a , sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda :

Melambatkan pembayaran hutang oleh orang yang mampu (kaya) adalah zalim, Maka apabila salah seorang daripada kamu dibawa kepada orang kaya yang lain maka ikutlah.(Apabila salah seorang daripada kamu yang dipindahkan tuntutan hutangnya kepada pihak yang mampu membayarnya maka hendaklah dia mengikut pemindahan tersebut)

Dari riwayat yang lain dari Imam Ahmad :

وإذا أُحيلَ أحدُكُم على مَلِىء فَلْيَحتَل

Maksudnya : Dan apabila salah seorang di antara kamu yang dipindahkan kepada orang kaya yang lain maka berpindahlah.[3]

Rukun Kafalah ada enam :

1) Muhil ( محيل ) - Orang yang berhutang dengan Muhtal (penghutang muhtal)

2) Muhtal ( محتال ) - Pemiutang kepada Muhil

3) Muhal Alaih ( محال عليه ) – Penghutang Muhil

4) Hutang untuk Muhtal ke atas Muhil (ودين للمحتال على المحيل)

5) Hutang untuk Muhil ke atas Muhal Alaih (ودين للمحيل على المحال عليه)

6) Sighah (bentuk) (صيغة) –penawaran dan persetujuan

Nota penting :

-Muhil meminjam duit daripada Muhtal dan memberi pinjaman kepada Muhal Alaih.

-Muhtal sebagai pemiutang kepada Muhil.

-Muhal Alaih meminjam duit daripada Muhil

Klik sini untuk melihat transaksi yang berlaku dalam Hawalah

Contoh :

B (Muhil) berhutang dengan A (Muhtal) sebanyak RM 1000

C (Muhal Alaih) berhutang dengan B (Muhil )sebanyak RM 1000

B (Muhil) berkata kepada A (Muhtal) : Saya pindahkan hutang saya kepada C (Muhal Alaih)

Tanda persetujuan sekiranya A(Muhtal) mengatakan: Saya setuju atau saya terima

Disyaratkan redha Al-Muhil dan diterima oleh Al-Muhtal,tidak perlu redha Al-Muhal Alaih,

Tidak sah bagi sesiapa yang tiada hutang dengannya,

-Tidak boleh pemindahan hutang itu kepada orang yang tidak berhutang

Sah dengan hutang yang lazim ke atas hutang yang lazim (hutang yang telah berkuatkuasa seperti setelah tempoh khiar atau hampir berkuatkuasa seperti harga yang perlu dibayar ketika masih dalam tempoh khiar) dengan syarat,mengetahui apa yang dipindahkan, sama jenis dan kadarnya, segera (tunai) atau akan datang (bertangguh)

Setelah transaksi pemindahan hutang berlaku, maka terlepas tanggungjawab Muhil daripada hutang Muhtal,dan hutang Muhal Alaih daripada hutang Muhil.

-Tanggungan Muhil untuk membayar hutang digugurkan dan hutang tersebut berpindah menjadi tanggungan Muhal Alaih.

Berpindahlah hak Muhtal kepada zimmah (tanggungan) Muhal Alaih.

-pemindahan hutang daripada tanggungan ( ذمّة ) penanggung asal ( الأصيل ) (Muhil) kepada tanggungan pihak ketiga (Muhal Alaih)

Sekiranya Muhtal tidak boleh mengambil wangnya daripada Muhal Alaih dengan sebab Muhal Alaih itu muflis atau dengan sebab keengganan Muhal Alaih untuk membayar kepada Muhtal atau apapun sebab lain,(maka ketika itu) Muhtal tidak boleh kembali (menuntut wangnya) kepada Muhil.(walaupun pada asalnya Muhil berhutang dengan Muhtal)

- Rujukan Kitab Umdatu As-Salik Wa Uddatu An-Nasik,Imam Ibnu Naqib[1] Rujuk Kitab Umdatu As-Salik Wa Uddatu An-Nasik,Imam Ibnu Naqib ,Taklik daripada Syaikh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki.m.s 146

[2] Rujuk kitab Umdatul Ahkam ,Imam Al-Hafiz Abdul Ghani cet. Dar Salam m.s 141

[3] Kifayatul Akhyar,Imam Taqiyudin Ad-Dimasyqi cet. Dar Salam ms 343

Sunday, April 6, 2008

Pengenalan asas konsep Kafalah

حديث- (مَن توفّى وعليه دَين فعليّ قضاؤه) – متفق عليه

Rasulullah s.a.w bersabda : “Sesiapa yang meninggal dalam keadaan mempunyai hutang maka akulah yang akan membayarnya” (riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim)

بابُ الضَّمَان / كَفَالَة

Dhaman (jaminan kepada wangnya)

Kafalah (jaminan kepada orangnya)

DHAMAN

Dhaman (jaminan kepada wangnya)

Rukun Dhaman ada lima :

1) 1) Dhamin ( ضامن) -Penjamin

2) 2) Madhmun Lahu ( مضمون له ) (Sohibu Ad-Dain) – Pemiutang

3) 3) Madhmun Anhu (مضمون عنه) (Al-Madin) -Penghutang

4) 4) Madhmun (مضمون) (Ad-Dain) - Hutang

5) 5) Sighah (صيغة) - Bentuk jaminan

Contoh :

A: Assalamualaikum B. saya ada hajat sedikit

B: Waalaikumussalam.ya.Silakan.

A: Saya ingin meminjam duit kamu sebanyak RM1000

B : Boleh tetapi saya mahu jaminan terhadap wang saya itu.

A: Ada , ini rakan saya C sebagai penjamin

C: Ya , Saya menjamin hutang A kepada kamu

Dalam contoh di atas

A = Penghutang (Madhmun Anhu) (مضمون عنه)

B = Pemiutang (Madhmun Lahu) ( مضمون له )

C = Penjamin (Dhamin) ( ضامن)

Hutang (Madhmun) (مضمون) = RM1000

Contoh di atas adalah sighah (صيغة) (bentuk) jaminan


Sah Dhaman dengan siapa yang boleh tasaruf pada wangnya (waras,berakal,baligh dan boleh menguruskan harta dengan baik)

Maka tidak sah jaminan bayi, orang gila, orang bodoh, hamba yang tidak di izinkan oleh tuannya.

Sah jaminan itu daripada orang yang bankrup atau muflis dan dari hamba yang diizinkan oleh tuannya untuk membuat jaminan.

Di Syaratkan Madhmun lahu ( مضمون له ) (Pemiutang) mengetahui jaminan tersebut, tidak disyaratkan redha atau setuju daripada Madhmun Lahu ( مضمون له ) (Pemiutang) dan Madhmun Anhu (مضمون عنه) (Penghutang) dan juga tidak disyaratkan penghutang perlu mengetahui bahawa dia telah dijamin(penjamin memberi jaminan tanpa pengetahuan penghutang)

-Apabila penjamin memberi jaminan terhadap penghutang tanpa pengetahuan penghutang dengan membayar hutang si penghutang maka risikonya : Penjamin tidak boleh menuntut wang jaminan kepada penghutang.

Berbeza keadaan apabila penjamin memberi jaminan terhadap peghutang dengan izin penghutang

Apabila penjamin membayarkan hutang si penghutang dengan izin penghutang maka ketika itu Penjamin berhak menuntut penghutang untuk kembalikan wang jaminan yang telah diberikan kepada pemiutang

Syarat Madhmun (مضمون) (Hutang)

Disyaratkan Madhmun itu adalah hutang yang thabit.

-bermakna Tidak boleh memberikan jaminan sebelum ada hutang

Hutang itu perlulah diketahui.(sifat dan kuantiti)

Perlulah disertakan suatu ucapan atau lafaz yang bertujuan untuk memberikan bayaran kepada penghutang seperti lafaz “Aku jamin hutang kamu” atau yang seumpamanya.

Tidak boleh dengan lafaz takliq dengan syarat contohnya Apabila datang bulan Ramadhan aku jamin kamu” atau “Apabila En.A datang maka saya jamin kamu”.

Sah Dhaman darak selepas penyerahan atau penetapan harga.

Iaitu memberi jaminan kepada pembeli dengan sesuatu wang jaminan dalam keadaan sekiranya (pembeli itu khuatir bahawa) barang yang telah dibeli oleh pembeli itu tadi kepunyaan orang lain (penjual menjual barang yang bukan hak milik penjual) atau barang tersebut memiliki aib (kerosakan)

[pembeli meragui adakah barang yang ingin di jual oleh penjual merupakan milik penjual atau milik orang lain.Maka penjual boleh memberi suatu jaminan wang kepada pembeli]

Madhmun Lahu ( مضمون له ) (Pemiutang)

Pemiutang boleh menuntut wangnya sama ada daripada penghutang mahupun penjamin

Pemiutang boleh meminta jaminan lain kepada penjamin(mungkin disebabkan ada tanda-tanda bahawa penjamin itu akan muflis dsb) maka ketika itu boleh penjamin membuat seorang lagi penjamin.

Oleh itu pemiutang boleh menuntut wangnya sama ada daripada penghutang, penjamin, dan penjamin bagi penjamin.

Penjamin ( ضامن) (Dhamin)

Sekiranya penjamin di minta untuk melangsaikan hutang si penghutang maka si penjamin boleh menuntut wangnya semula daripada penghutang dengan syarat mendapat keizinan daripada penghutang ketika penjamin membuat jaminan sebagaimana yang telah kita di sebutkan di awal tadi.manakala sekiranya penjamin menjamin wang penghutang tanpa izin penghutang maka penjamin tidak boleh menuntut semula wang yang telah dijamin.

Penjamin boleh membayar hutang penghutang sama ada dengan izin penghutang atau tidak.

Tidak boleh memberi jaminan kepada barang seperti barang rampasan atau barang yang dipinjamkan.

KAFALAH

Kafalah (jaminan kepada orangnya)

Biasanya berlaku pada tahanan (ikat jamin)

Boleh memberikan jaminan kepada seseorang yang ada hutang (jaminan kepada orangnya iaitu penghutang bukan menjamin wangnya atau hutangnya)

Boleh juga memberi jaminan kepada seseorang yang akan dikenakan hukuman qisas.

-Contoh seorang pesalah yang boleh dikenakan hukuman qisas mahu pulang ke kampung halamannya.ketika itu ada penjamin yang menjamin pesalah tersebut untuk menghadirkan semula pesalah tepat pada waktu dan tarikh yang ditetapkan.Sekiranya yang dijamin (pesalah) itu hilang maka yang menjamin (penjamin) akan dipenjarakan.

Tidak boleh memberi jaminan kepada pesalah yang dikenakan hukuman Hudud

[Contoh seorang penjamin mengatakan :sekiranya pesalah ini tidak dihukum maka penjamin dihukum.Cara sebegini tidak dibolehkan]

Sekiranya kafalah itu telah disahkan secara itlaq sahaja maka pesalah boleh dituntut kembali atau ditangkap semula pada bila-bila masa sahaja

[contoh: Penjamin meminta supaya pesalah A dibebaskan (secara itlaq iaitu tidak menyatakan tempoh tertentu) maka pesalah tersebut boleh ditangkap semula pada bila-bila masa]

Manakala sekiranya penjamin meminta supaya pesalah di bebaskan dalam tempoh maka setelah tempoh barulah boleh menahan atau menangkap semula pesalah tersebut

contoh penjamin meminta supaya pesalah A dibebaskan dalam tempoh tiga hari maka setelah tiga hari barulah boleh ditangkap semula pesalah A.

Sekiranya pesalah tersebut tidak dapat dicari (menghilang) maka tidak dituntut penjamin untuk mendatangkan pesalah kecuali penjamin mengetahui di mana tempat persembunyian pesalah tersebut.Sekiranya penjamin mengetahui tempat persembunyian pesalah, maka berikan waktu pada penjamin untuk pergi ke tempat persembunyian pesalah dengan tujuan membawa pulang pesalah tersebut.

-Sekiranya penjamin tidak berjaya menghadirkan pesalah maka penjamin yang akan dipenjara tetapi tidak diwajibkan bagi penjamin untuk membayar hutang penyebab si pesalah itu dipenjarakan.

-Sekiranya pesalah (makful) itu mati maka gugurlah kafalah penjamin.

Tetapi sekiranya diminta bukti yang membuktikan bahawa pesalah (makful) benar-benar sudah mati,maka bolehlah penguasa atau polis menahan mayat pesalah sebelum dikuburkan untuk penyaksian bahawa pesalah tersebut benar-benar sudah mati.

-Rujukan:

Kitab Umdatu As-Salik Wa Uddatu An-Nasik lil Imam Syihabuddin Abi Al-Abbas Ahmad Ibnu Naqib