email : scene_r[at]yahoo.com Y!M ID : scene_r

 

Thursday, June 28, 2007

Kiraan Zakat Nuqud (Emas dan Perak)

Kiraan Zakat Nuqud (Emas dan Perak)

oleh:scene-r

Zakat nuqud diwajibkan kepada setiap individu yang memiliki emas dan perak apabila sudah sampai nisab dan cukup haul setahun.Emas tersebut bukanlah bertujuan sebagai perhiasan untuk dipakai oleh wanita malah bertujuan sebagai matawang, simpanan, galian, peralatan rumah, dan sebagainya.

Apabila sudah sampai kepada nisab dan cukup haul, zakat yang wajib dikeluarkan adalah rub'ul usyur sahaja

rub'ul usyur (satu perempat daripada satu persepuluh)

2.5 x 100% (nilai nuqud)= 2.5%

------------------------------------------------

Zakat Emas

nisab bagi emas adalah 20 misqal

1 misqal = 1 dinar = 4.25g

nisab emas = 20 misqal= 85g (4.25g x 20 misqal)

85g = RM 6,386.05 (contoh nilai semasa)

contoh kiraan 1

(nilai emas x 2.5%)

RM 8000 x 2.5% = RM200

contoh kiraan 2

Timbangan emas x harga semasa x 2.5%

90 gram x RM75 = RM6750 x 2.5% = RM168.75

-------------------------------------------------

Zakat Perak

nisab bagi perak adalah 200 dirham

1 dirham =2.975g

[7 Dinar = 10 dirham]


200 dirham = 595g (2.975g x200 dirham)

Contoh kiraan:

900 gram perak x RM0.90(segram) x 2.5% = RM20.25

Nota: Wang simpanan juga perlu dizakatkan sekiranya sampai nisab(lebih daripada nilai 85g emas) dan cukup haul setahun.Wang yang wajib dizakatkan sebanyak 2.5% dan cara kiraannya sebagaimana kiraan zakat emas.

Simpanan tetap ->genap setahun-sampai nisab-cukup haul-wajib zakat 2.5%

Simpanan biasa ->melihat kepada baki terendah dan berakhir haul

Sekiranya seseorang memiliki banyak akaun wang simpanan maka perlu dicampurkan baki terendah bagi setiap akaun dan di tolak faedah sekiranya ada.

Rujukan :

-Al-Makail Wal Mawazin As-Syar’iah-Dr Ali Jum’ah-Dar Al-Risalah Qaherah

-At Taqriratus As Sadidah fi masail Mufidah-Syaikh Hassan bin Ahmad bin Muhammad Al Kaf-Darul Mirath An Nabawi

-Feqh Al Manhaji-Dr.Mustafa Al Khan,Dr.Mustafa Al Bugha,Ali As Syarbaji-Dar Al Qalam.

No comments: